Скорост:


Бюлетин на
СФС МВРСПИСЪК И ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ОТ СФСМВР ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И ДЕЙНОСТИ

1. Изпълнение на дейности в областта на разработване /изпълнение/ мониторинг и/или оценка на стратегии/програми и/или политики

Синдикалната федерация на служителите в МВР /СФСМВР/ изпълнява своята дейност съгласно регламента в чл.257 ал.2 от ЗМВР, съгласно който представлява служителите в МВР пред ръководството на МВР, защитава техните права по служебни, трудови и осигурителни правоотношения, както и по въпросите за жизненото равнище, чрез предложения, искания и участие в подготовката на проекти на нормативни и вътрешни актове. Това само по себе си потвърждава съответствието на дейността на СФСМВР с изискванията, посочени в Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.

СФСМВР е равноправен член в Съвета по условия на труд/СУТ/ и Съвета за социално партньорство/ССП/ към МВР. Основната функция, която има в тези органи е да мониторира и оценява законодателните предложения и политики, да ги консултира със своите членове и да разработва предложения за подобряване условията на труд на заетите в МВР.
Страница 1

Благодарение на СФСМВР бяха:

- Изработени нови инструкции за работното време на служителите в МВР;
- Създадена работна група, която да изготви регламенти за получаване на предпазна храна от служителите в МВР, които работят при специфични и създаващи опасност за здравето, условия на труд;
- Включени плетените зимни шапки като част от зимната униформа на служителите в Охранителна полиция" ;
- Коригирани текстове в ЗМВР, като отпадна текста, според който ГД "Криминална полиция" ще извършва методическо ръководство и контрол върху разследването на досъдебни производства и работата на разследващите полицаи. Бяха коригирани и технически грешки и пропуски в ЗИД на ЗМВР;
- Идентифицирани дискриминационни практики в ЗМВР, които бяха сезирани Министъра на ВР, Омбудсмана на Република България, Комисията за защита от дискриминация и Европейската комисия за незаплащането на нощния труд, труда, положен по време на празници и времето на разположение;
- Спряно приемането на дискриминационен и ощетяващ служителите в МВР план за развитие на системата за управление на цели, чрез индивидуално целеполагане;
- Предотвратено вливането на Медицински институт на МВР във ВМА.
Страница 2

- СФСМВР участва в избора и конкурса за новите униформи на служителите в МВР.

Други успехи на СФСМВР по отношение изпълнението и мониторинга на политики са:

- Изготвяне на анализ на ефекта от закриването на Транспортна полиция и СОД и прекратяване изпълнението на тези политики.
- Проверка качеството на получените униформи от служителите в Гранична полиция по програма PHARE, като беше установено, че те не отговарят на утвърдените стандарти, в резултат на което, поръчката беше ревизирана, а облеклата върнати на производителя;
- Предлагане на механизми за подобряване отчетността на извънредния труд в ГДГП и ОДМВР, които бяха приети и проблемът беше решен;
- След неколкократно поставяне на въпроса в Съвета за социално партньорство и разискването му на срещата между ръководството на УС на СФСМВР с министъра на вътрешните работи на 08.01.2010 г., със заповед от 11.01.2010 г. министър Цветанов отмени текст от Заповед от 2006 г., който разпореждаше да се търси дисциплинарна отговорност на служителите на МВР, причинили ПТП в извънработно време (извън случаите на употреба на алкохол и други упойващи вещества).
Страница 3

- В резултат от действията на СФСМВР започнаха да се провеждат профилактични прегледи на служителите;
- Потребността от създаването на помощни звена в Съвета по условия на труд беше идентифицирана от СФСМВР и по настояване на нейните представители, започнаха да функционират работни групи, съвети, чиято цел е да следят за условията на труд, разпределението на картите за почивка и разпределение на ведомствените жилища и промяна на подкзаконови нормативни актове;
- По инициатива на СФСМВР се създадоха местни комисии за социален диалог, на които се поставят въпроси и проблеми от компетенцията на органите по чл.9 от ЗМВР.
- Бяха приети предложения на СФСМВР в промените на ЗМВР, както и бе увеличен дневния порцион на служителите в МВР.
- Конституционният съд привлече СФСМВР като страна по делото за противоконституционност на отпуските на държавните служители в МВР.
- СФСМВР се пребори за преразглеждането на Етичния кодекс и в новия Етичен кодекс са приети всички предложение от СФСМВР /без едно/.

2. Изпълнение на дейности в областта на разработването/изпълнението/мониторинга и/или оценка на стратегии/програми и/или проекти, съфинансирани със средствата на ЕС
Страница 4

СФСМВР е равноправен член на Европейския поицейски съюз /EPU/, с който в партньорство се изработват стратегии и политики, целящи подобряване условията на труд и защита на трудовите и осигурителни права на служителите в МВР. Това партньорство доказва познаването на европейското законодателство и опита в изпълнението и мониторинга на европейски стратегии и програми.

В рамките на изпълнението на европейските политики в сектор "Сигурност", на 12.09.2011г. в София, с финансиране от Европейския полицейски съюз, СФСМВР организира и се проведе Международна конференция "Сигурността – ключът към бъдещето на Европа". В конференцията участваха представители на Европейския парламент, вътрешни министерства и синдикални организации от 11 страни. Конференцията беше своеобразен диалог за социалния статус на служителите в системата на МВР, за спецификата на дейността им и рисковете, които поемат, за глобалните въпроси, които настоящата дискусия засяга.

Сред обсъжданите теми по време на Международната конференция бяха:

• Социалното положение на полицейските служители в различните държави в Европа
Страница 5

• Шенген и човешкият фактор в полицейската дейност
• Здравната грижа за полицейските служители
• Права и задължения на страните в колективното договаряне в системата за обществена сигурност

Към момента, СФСМВР е партньор в международен проект "Правото на колективно трудово договаряне за работещите в сектор Обществена сигурност", който се реализира в партньорство с Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów (NSZZP) от Полша, Сonfederación Española de Policía (CEP) от Испания, а водеща организация по проекта е румънския полицейски синдикат SNPPC. Проектът е финансиран по бюджетна линия "Информиране, консултиране и участие на работнически представители" от Европейската комисия. Той има за цел да увеличи знанията на членовете на федерациите по проблемите на колективното договаряне и сравнение на нивата на колективното трудово договаряне и социалния диалог в Румъния, България, Полша и Испания. В проектните дейности са предвидени обменни посещения в страните партньори по проекта и обучения на 30 представители на СФСМВР. Първата дейност по проекта бе проведена в България на 6 октомври 2011г., втората в Мадрид - 17-18.01.2012 и предстои последната дейност, която ще се проведе на 26-27.03.2012 във Варшава.
Страница 6

СФСМВР участва в:

- Четиринадесети Европейски полицейски Конгрес в Берлин
- Заседания на Европейския полицейски съюз – Берлин
- Балканска конференция в Букурещ
- Годишен полицейски професионален съвет на Европейска конфедерация на независимите синдикати /CESI/ в Люксембург.
- Втори национален конгрес на SNPPC (Синдикат на служителите и работещите по договор в МВР на Румъния).
- Международна конференция в Украйна

Международна конференция в София- по проект за социален диалог
Международна конференция в Мадрид- по проект за социален диалог
Международна конференция в Краков- по проект за социален диалог
Коментари
Бюлетини
1-во Издание
2-ро Издание
3-то Издание
4-то Издание
 
 
© 2009-2018 СФСМВР. Всички права запазени.