Скорост:


Бюлетин на
СФС МВРПОЗИЦИЯ на СФСМВР по отношение предложението на МВР за намаляване на отпуските на държавните служители в МВР

Правото на отпуск е конституционно признато право на всяко лице, което полага труд, без значение дали по трудово или по служебно правоотношение - чл.48, ал.5 от Конституцията на РБ. Определянето на видовете отпуски и диференциацията на размерите им се обуславя от характера на работа и специфичните условия на труд за различните категории работници и служители. Поради това в Закона за държавния служител, Закона за отбраната и въоръжените сили, Кодекса на труда и други, се предвиждат различни размери на платения годишен отпуск, както и изчерпателна уредба на допълнителния отпуск за съответните категории работници и служители. Законът за МВР не прави изключение в тази насока и затова в чл.212 урежда детайлно въпросите, свързани с отпуските на държавните служители в МВР.

Безспорен е фактът, че е въпрос по целесъобразност какви размери на отпуските – годишен и допълнителен - ще предвиди законодателят. Но също така безспорно е, че предвидените размери на допълнителните отпуски са свързани със спецификата на работа в МВР. Предложеното намаляване на размера по чл.212, ал.1, т.2-4 и обосноваването му с необходимостта от спестяване на средства буди недоумение. Проблемът всъщност не е в размера на отпуска, а в липсата на организация по места за осигуряване на възможността за ползването му. Правото на отпуск е право на лицето, което полага труд, но е задължение на работодателя да осигури упражняването му.
Страница 1

Това задължение произтича от международните актове, по които РБ е страна, вкл. Конвенциите на Международната организация на труда в областта на отпуските и почивките. Винаги полагащият труд е в зависимост от по-силната по правоотношението страна, т.е работодателят. От волята на последния зависи дали, кога и за колко време държавния служител може да упражнява правото си на отпуск въобще, вкл. и за размерите на допълнителния отпуск. Липсата на организация, която да осигури използването на отпуска е нарушение на закона. А аргументът, че спестените средства ще се инвестират в материално-техническо осигуряване на работата в МВР е проява на неуважение към служителите в това Министерство.

Не става ясно от направеното предложение каква ще е организацията за създаване на условия за използване на натрупаните до момента отпуски. Обръщаме внимание, че въпросът за погасяването на невзет отпуск по силата на закона, вече има своя юридически отговор от края на 2010 г.
Очевидно, предложението за намаляване на отпуските на държавните служители в МВР, пратено ни за разглеждане, е мотивирано само политически.
В обществото няма напрежение и натиск, които да налагат подобни промени.

Дори единственият радетел на идеята, изложил я и в предаване по БТВ , министърът на финансите, г-н Дянков поздрави г-н Цветанов и целия Ви екип за добре планираната и поетапна реформа /информация за нея, поне в социалния й аспект ние нямаме/.
Страница 2

По думите на министър Дянков МВР е едно от четирите министерства, които са отличници и предварително ще изпълнят – преди 2013 година 100% от това, което е заложено от Съвета за административна реформа.

В този смисъл УС на СФСМВР, Ви уведомява, че не приема нито едно от предложенията отправени към нас, за промяна на размера на отпуските, съгласно чл.212 от ЗМВР ползвани от държавните служители в МВР.

Ще противодействаме на взимане на решение, в ущърб на държавните служители в МВР, по отношение на постигнатите вече нива на социална защита / гарантирани в писмо на Министъра на вътрешните работи от месец ноември 2011г. до всички служители / с всички разрешени от законите на РБългария методи и средства.
УС на СФСМВР
Коментари
Бюлетини
1-во Издание
2-ро Издание
3-то Издание
4-то Издание
 
 
© 2009-2018 СФСМВР. Всички права запазени.