Скорост:


Бюлетин на
СФС МВРФинален документ - Краков

Синдикалните организации NSZZP, CEP, SNPPC и СФСМВР, които по силата на съответните национални законодателства представляваме професионалните интереси на полицейските служители в Полша, Испания, Румъния и България, на среща в град Краков в рамките на европейски проект "Правото на колективно трудово договаряне за работещите в сектор "Обществена сигурност" (VS/2011/0147), отправяме следния апел към органите на Европейския съюз, и по-специално към членовете на Европейския парламент и на Европейската комисия:

1. В съответствие с подписаната преди 32 години Резолюция № 690 на Съвета на Европа от 8 май 1979 г., чиито принципи бяха потвърдени с Препоръка 10/2001 на Съвета на министрите на Европейския съюз от 19 септември 2001 г., искаме да насочим вниманието върху значимостта на правото на синдикална дейност в полицейските институции в европейските страни като гаранция за ефективна дейност, трудова и социална закрила на техните служители и защита на основните права и свободи на европейските граждани.
Страница 1

2. Значимостта на дейността, която осъществяват полицейските институции в Европа, изисква спешна актуализация на Резолюция № 690 от май 1979 г., чрез което отново да се потвърдят основните принципи, отнасящи се до условията на работа на полицейските служители в Европейския съюз, като изрично се подчертае необходимостта от закрила на дейността, осъществявана от професионалните синдикати, както и от въвеждането на европейски минимални изисквания за условията на труд в сектор Обществена сигурност, защита в условията на икономическа криза или неправомерни решения на държавите- членки, осигурявайки по този начин възможността основните действащи лица в областта на защитата на вътрешната сигурност в Европейския съюз да могат да разчитат на минимални закрила, като правото да не бъдат освобождавани от длъжност по причини, различни от пенсиониране или налагане на дисциплинарни наказания, както и правото да упражняват синдикална дейност, приравнена към дейността на браншовите синдикални организации, като притежават правото на достойно заплащане, което да ги защитава от последствията от икономическата криза и да гарантира жизнено равнище, съответстващо на реализираната от тях служба, прието от ЕС. По същата причина следва да се апелира към държавите-членки за активна подкрепа на усилията на ЕС за укрепване на политиката на обществена сигурност,
Страница 2

представляваща един от най-важните елементи на общото европейско пространство, за предоставяне на необходимите средства и да не допуска отслабване на службите за обществена сигурност, причинено от механизми на бюджетен контрол, породени от икономическата криза.

3. Необходимо е европейските институции да формулират нормативна уредба, която да задължи страните-членки да разработят национални законодателства, касаещи синдикалната дейност в сектор "Обществена сигурност", съдържащи общи минимални изисквания, които да позволят това право да бъде упражнявано при сходни условия във всяка една от страните в Европейския съюз. С други думи, икономическата криза не може и не трябва да се приема като обосноваване за кадрови или бюджетни съкращения в европейските полицейски организации; напротив: ръстът на престъпността, получаването на нови заплати за сектор "Обществена сигурност" и на проблеми свързани с икономическата криза, за да се увеличи броя на служителите и бюджетните средства като доказателство, че правителствата изпълняват своите задължения пред гражданите.

Краков (Полша),
27 март 2012 г.
Коментари
Бюлетини
1-во Издание
2-ро Издание
3-то Издание
4-то Издание
 
 
© 2009-2018 СФСМВР. Всички права запазени.