Скорост:


Бюлетин на
СФС МВРДоклад
за проведена работна среща по инициатива на
зам.-министър В. Вучков


На 23.02.2012г. от 08,30 ч. се проведе среща между представители на УС на СФСМВР – В. Попов и Д. Добрев, и на политическото ръководство на МВР – заместник-министрите на вътрешните работи В. Вучков и Д. Георгиев и началника на политическия кабинет на министъра Б. Славчев.

Най-напред бяха разгледани темите от извънредното заседание на ССП от 22.02.2012г. – редуциране на размера на отпуските на държавните служители и въвеждането на минимална възраст за придобиване право на пенсия. Представителите на СФСМВР отново изложиха позицията на УС и негативното отношение на членовете на Федерацията и по двата въпроса. Беше постигнато съгласие, че и в двата случая става дума за проблеми свързани с бюджета на Министерството и поради това не може да става дума за приемливи и за двете страни промени и по двата въпроса в рамките на настоящата финансова година.
Зам.-министър Вучков предложи двата въпроса да бъдат приети като тема за сериозна и задълбочена дискусия, която да продължи няколко месеца и чийто фокус да бъде насочен към това съществува ли възможност за редуциране на част от размера на отпуските /например 12-те дни за компенсиране на извънреден труд/ при успоредно търсене на варианти за компенсация /например увеличаване на лимита на извънредния труд, който се заплаща/, както и дали фиксирането на минимална възраст за придобиване на право на пенсия може да се разглежда като форма на защита на служителите.
Страница 1

Представителите на Федерацията поеха ангажимент единствено да поставят двата въпроса като предмет за дискусия пред синдикалните членове. Доколкото СФСМВР винаги е била привърженик на диалога, считаме, че – каквато и да е позицията на членовете – това е цивилизованият начин за вземане на решения, засягащи социални права. Във всеки случай в резултат на упражнения натиск и изложените аргументи от страна на Федерацията по време на извънредното заседание на ССП от 22.02. и на днешната среща въпросите за редуциране размера на отпуските и въвеждането на минимална възраст за пенсиониране в момента са актуални само като тема за обсъждане и евентуалната им практическа реализация не се предвижда да започне преди началото на 2013г.

Беше обсъден проектът за ЗИДЗМВР и становището на СФСМВР по него. Според зам.-министър Вучков около 80% от възраженията на СФСМВР са правилни и обосновани. По думите му основните промени, които задължително трябва да претърпи ЗМВР са свързани с употребата сила, оръжие и помощни средства, обединяването на ГДКП и ГДОП в една и изискванията за създаване на административна дирекция с известни полицейски правомощия – АФКОС. По тях ръководството на Министерството отказва да дискутира по същество, но приема някои предложения на Федерацията за уточнения и дефиниране на термини. По останалите текстове от проекта за ЗИДЗМВР зам.-министър Вучков прие за основателни голяма част от бележките на Федерацията.
Страница 2

Очакваме в близките дни да ни бъде предоставен вариант на ЗИД, редактиран в духа на проведените обсъждания по време на срещата.

Изготвили: В. Попов
Д. Добрев
Коментари
Бюлетини
1-во Издание
2-ро Издание
3-то Издание
4-то Издание
 
 
© 2009-2018 СФСМВР. Всички права запазени.