Скорост:


Бюлетин на
СФС МВРДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
/2009-2012г./


София

България

Verba Volant, scripta manent[1]. Това бяха първите написани думи в списание "Федерация", вдъхновени от успехите, които ние от Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи/СФСМВР/, заедно с всички наши членове и симпатизанти постигнахме.

На 15 февруари 2012г. чествахме нашата трета годишнина и можем да кажем, че тази годишнина е много важна за всички нас, защото сме 7000 души, които положихме и не спираме да полагаме много усилия и постигнахме много успехи.

Вече три години, ние се борим с проблемите, с които служителите в МВР се срещат. В това време, ние бяхме принудени да се учим в крачка и да се развиваме бързо, защото обстоятелствата го налагаха и трябваше да откриваме нови начини, с които да противодействаме на управленското безсилие и некомпетентност и обществения натиск породен от тях.
Страница 1

И сега, три години по-късно, след всички победи, поражения и борба можем да се похвалим, че сме организация, която има опит и история, с които много малко могат да се похвалят. Ние, заедно изковахме Федерацията със стоманения чук на желанието ни за достоен живот в огъня на борбата, нашите искания все още не са удовлетворени.

Докато ние печелим все по-голямо признание на международно ниво, продължаваме да се борим с опитите на управляващите да ни накарат да мълчим, да търпим и да не се месим.

Ние, знаем, че сме на правилния път, защото за тези три години постигнахме много и заявяваме, че няма да мълчим и че ще продължим да отстояваме нашите права, няма да спрем да търсим обяснения за дискриминиращите ни управленски решения, ще се борим и ще пишем за истината.

Убедени сме, че от истината се страхуват само тези, които манипулират, лобират и се опитват да режисират задкулисни игри. Ние не се страхуваме от истината и няма да спрем да я търсим и да се борим за нея. Искаме прозрачност и признаване на конституционното ни право да участваме в процеса на вземане на решения, които рефлектират върху нашите живот и професионално развитие.
Страница 2

Да си честитим рождения ден и да си пожелаем догодина да сме успели да проведем социалния диалог, към който се стремим вече три години.

Какъв беше пътят, който извървяхме, за да стигнем до тук?

Събитията, които ни родиха:

"Пушене пред МВР"

На 13 декември 2008г., в София, в градинката до сградата на МВР се събраха на безпрецедентен мълчалив протест около 2000 полицаи. Техните искания бяха за по-високо заплащане и по-добри условия на работа.

"Пиене на вода"

Една седмица по-късно, на 21 декември 2008 г., отново в градинката до сградата на МВР се събраха на мълчалив протест около 1000 полицаи. Протести имаше и пред Областните дирекции.

"Среща в Габрово"

На 11 януари 2009г., в хотел "Габрово" присъстваха 52-ма представители на структурите от МВР. Беше решено да се организира учредяването на действаща синдикална организация и бе излъчена контактна група
Страница 3

"Контактна група полицаи влезе при министър Миков"

На 17 януари 2009 г., над 1000 полицаи отново препълниха градинката пред сградата на Министерството на вътрешните работи.

"Учредяване на СФСМВР"

В Стара Загора на 15 февруари 2009 г., беше учредена СФСМВР от 86 учредители и беше приет Устав на Федерацията.

"Регистрация на СФСМВР"

На 14 май 2009 г. Съдът официално регистрира Синдикална Федерация на служителите в МВР!

Какво постигнахме в тези 3 години?

1. Променихме националното законодателство и ограничихме своеволията в МВР

СФСМВР има категорични позиции и заявява желанието си да участва в провеждането на социален диалог.

1.1. СФСМВР работи активно през тези 3 години за промяна в закона за МВР.
Страница 4

Заместник-министър Вучков каза, че исканията на СФСМВР за промени са революционни и трябва да бъдат дискутирани в рамките на широк обществен дебат.

Това изказване беше направено на заседание на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, проведено на 29.09.2010г. Предложенията ни на това заседание бяха: да се запази параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМВР, синдикалните организации в МВР да имат право да участват в националния съвет за тристранно сътрудничество, майките-държавни служителки да се ползват от особената закрила на закона и да се разреши на държавните служители да полагат допълнителен труд извън МВР.

По предложение на СФСМВР в ЗМВР отпадна текста, според който ГД КП ще извършва методическо ръководство и контрол върху разследването на досъдебни производства и работата на разследващите полицаи, както и че са коригирани явни технически грешки и пропуски в ЗИД на ЗМВР.

Изключително трудна се оказа комуникацията и провеждането на реален социален диалог и участие в този законодателен процес, затова СФСМВР продължи да изготвя и изпраща писма, в които изисква документи и пояснения. В писмо от 14.11.2011г. изиска официалното становище на МВР по внесените предложения, което и към момента не е получено.
Страница 5

Писмото бе провокирано от изказване на Йордан Бакалов в Народното събрание, който казва, че: "В чл.245 от ЗМВР са включени 3 различни възможности за прекратяване на служебното правоотношение на служителите, свързани с възможно пенсиониране – чл. 245 ал.1, т.1, 2 и 13:

Т.1 – въвежда обективен критерий – пределна възраст 60 години

Т.2 – навършване на възраст и наличие на осигурителен стаж за пенсия

При т. 13 – всичко е оставено на субективната преценка на органа на назначаване и позволява пенсиониране в твърде ранна възраст, при това против волята на служителя. Създават се предпоставки за неравноправно третиране в противоречие с конституцията на Република България, както и за административен произвол. Нормата е лишена от логика и с светлината на обсъжданите бюджетни икономии и повишаване на осигурителния стаж на служителите.

1.2. СФСМВР се противопостави на непряката дискриминация в ЗМВР като сезира омбудсмана на Република България, Европейската комисия и Комисията за защита от дискриминация
Страница 6

СФСМВР сезира всички компетентни институции за съществуващата форма на дискриминация на служителите в системата след девоенизацията на структурите на МВР през 2006г. В този период служителите от МВР получиха статут на държавни служители, които по силата на административен акт за назначаване заемат платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомагат органите на държавната власт при осъществяване на правомощията й.

Брутното възнаграждение на държавните служители се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения.

Признакът за дискриминация е налице след съпоставяне на чл. 202 от ЗМВР с чл. 67 ал. 3 от Закона за държавните служители, които регламентират допълнителните възнаграждения на съответните държавни служители.

В ЗМВР не е предвидено допълнително трудово възнаграждение за:

- работа в почивни и празнични дни;
- работа през нощта;
- време на разположение;
Страница 7

Държавните служители от МВР не получават допълнителни възнаграждения за работа в почивни и празнични дни, работа през нощта, както и времето на разположение поради това, че в момента липсва законова регламентация в Закона за министерство на вътрешните работи, което ги поставя в неравностойно положение спрямо всички държавни служители в РБ.

Искането на служителите от министерството за заплащане на нощния труд министърът на вътрешните работи в свое писмо от 11.10.2010 г. определя като неприемливо, тъй като нощен труд на държавните служители в МВР никога не е заплащан. Това становище изцяло противоречи на европейското законодателство, даващо насоки за допълнително заплащане на нощния труд и вземане на мерки за ефективно упражняване на правото на справедливи условия на труд, както и на справедливо възнаграждение.

След сезиране от наша страна на Омбудсмана на РБ, той издаде препоръка в началото на 2011г. към Министъра на вътрешните работи да предприеме действия за нормативно регламентиране на заплащането на полагания нощен труд, в съответствие с европейското законодателство, но все още Министърът не се е съобразил с тази препоръка.
Страница 8

В резултат на това се заведе дело в "Комисията за защита от дискриминация" по признак "непряка дискриминация" срещу Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов и първото изслушване е насрочено за 19.03.2012г.

Паралелно с това СФСМВР пусна жалба в Европейската комисия, която беше подкрепена от Европейския полицейски съюз, в който член е и СФСМВР, която беше сезирана за:

- Липсата за участие в социалния диалог на национално ниво
- Липсата на възможност за колективно трудово договаряне
- Липсата на компенсации за работа в почивни и празнични дни, работа през нощта, време на разположение

Европейската комисия бе сезирана за нарушаването на европейското законодателство и за предприемане на всички законови мерки, които да задължат МВР да промени законодателството така, че да бъдат защитени правата на служителите в МВР.

1.1. Спряхме приемането на дискриминационния и ощетяващ служителите в МВР план за развитие на системата за управление на цели, чрез индивидуално целеполагане
Страница 9

СФСМВР заяви своето несъгласие с разработеният план за развитие на системата за управление на цели чрез индивидуално целеполагане, цялостно оценяване на служебната дейност на служителите и интегриране на оценките от СУЦ за кариерното развитие в МВР.

Установихме, че са заложени основно субективни критерии за оценяване на служителите, както при индивидуалното оценяване, така и при общата оценка, които биха довели да пълна демотивация на служителите в МВР. Системата за управление на целите е оценка на служебната дейност на служителите, но основната задача е подобряване /оптимизиране/ на работата, а това е процес, който основно зависи от висшето ръководство на МВР.

Управлението на цели, като процес би трябвало да включва:
 1. Формулиране на целите;
 2. Разработка на планове за тяхната реализация;
 3. Систематичен контрол, измерване и оценка на работата и резултатите;
 4. Коригиращи мерки за достигане планираните резултати.
Страница 10

Ето защо, УС на СФСМВР, като представител членовете на най-голямата синдикална организация в МВР в Република България не може да се съгласи и да приеме така представените проекти за подзаконови нормативни актове - План за развитие на системата за управление на цели чрез индивидуално целеполагане, цялостно оценяване на служебната дейност на служителите и интегриране на оценките от СУЦ за кариерното развитие в МВР и на настоява, съгласно чл.260 ал.3 от ЗМВР, незабавно да бъде сформирана реална работна група с участието на синдикалните организации в МВР, която да разработи проекти отговарящи на съвременните изисквания и напълно покриващи трудовите и служебни отношения и социално-икономически права на служителите в МВР. Но и до момента не е сформирана такава.

1.2. Защитихме правото за безопасни условия на труд на служителите в МВР

СФСМВР е член на Съвета по условия на труд /СУТ/ от 2010г., като представител на Федерацията бе избран за заместник-председател през 2011г. Съветът е орган, който има за цел да осигурява безопасни условия на труд на служителите в МВР и подпомага Министерство на ВР при изготвяне и изпълнение на политики в тази област.
Страница 11

Федерацията, като член на СУТ направи множество предложения за подобряване условията на труд на своите колеги. Едно от предложенията бе включването на слънчевите очила като част от лятната и на плетената шапка като част от зимната униформи .

Представител на СФСМВР участва в работната група, която изготви анализ на изпълнението на Програмата за превенция на професионалния стрес.

Друг въпрос, който беше решен благодарение на Федерацията бе процедурата по възстановяване на разходите, които служителите в МВР правят за годишни профилактични прегледи.

Именно СФСМВР повдигна в СУТ въпроса с необходимата актуализация или промяна в критериите за оценка на физическата подготовка на служителите на МВР, като те да бъдат диференцирани според възрастта и според направлението на дейност, както и промяна на нормативите според възрастовите граница, направление и дейност.

Благодарение на СФСМВР бяха обсъдени и въпросите, касаещи осигуряването на безплатна предпазна храна и противоотрови на всички служители на МВР, отговарящи на условията на Наредба № 11/21.12.2005 г., и по-специално на работещите по чл.2 от Наредбата.
Страница 12

В отстояване на своите твърди позиции, СФСМВР изготви официално становище до Министъра на ВР, Председателя на ССП-МВР и до Председателя на СУТ, в което настояват незабавно да бъде изпълнена разпоредбата на чл. 204, ал. 3 от ЗМВР и на основание Наредба 11/21.12.2005г. да се издаде заповед за осигуряване на безплатна предпазна храна и противоотрови, в която да бъдат включени всички служители, отговарящи на условията по чл.2 на Наредбата /т.1)работещи под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;т.2) водолази и работещи в кесони; т.3) при средно дневни температури под +10 и над +30°С през повече от половината от максимално установеното по Кодекса на труда работно време/ . В становището си СФСМВР заявява, че в случай на отказ на МВР да издаде заповед за безплатна предпазна храна си запазва правото да заведе съдебни искове срещу МВР, за неизпълнението на задълженията си като работодател.

1.3. Станахме равноправен член на Съвета за социално партньорство

СФСМВР е равноправен член в Съвета за социално партньорство /ССП/ от 2010г., до момента е внесъл най-много предложения, които са приети. Един от основните проблеми, които бяха обсъждани бе проблемът с униформите на служителите в МВР, забавянето на обществените поръчки и предоставянето на некачествени облекла, които не отговарят на изискванията на МВР.
Страница 13

Благодарение на Федерацията, бе решен проблема с униформите в Гражданска защита, които през 2010г. не бяха официално одобрени от Министерството.

Федерацията, продължава да отстоява правото си всички предложения за промени в ЗМВР и свързаните с него нормативни документи да бъдат предварително обсъждани на ССП, като до момента подобна практика не е утвърдена.

СФСМВР участва в актуализирането на Етичния кодекс на служителите в МВР и подложи на дискусия препоръките на Омбудсмана на Република Българя за реорганизиране на работното време и отчитане на положения извънреден труд.

Благодарение на участието на Федерацията в ССП, бяха повдигнати важни въпроси и се пристъпи към решаването на проблемите с:

- условията и процедурите по поддръжка на получените от разследващите полицаи компютърна техника и оборудване,
- утвърдената практика служителите в МВР при напускане на гарнизона да се записват в "книги за напускане на гарнизона" и необходимостта от изясняване на термина " изпълнение на функционалните задължения", както и намирането на нови и по-гъвкави форми, отразяващи тази практика.
Страница 14

- програмите за оптимизиране условията на труд на рисковите работни места, провеждане на профилактични прегледи, разпределение на картите за почивка и сключването на застрахователни договори .
- идентифицираните нарушения по спазването на инструкция Iз-1245/2009г. и нарушаване на други професионални и трудови права в резултат, на което бе предложено да се сформира работна група, която да проведи подадените сигнали.
- Разминаването между разпоредбите на заповед Iз-1259/2006г. на Министъра на ВР и Наредба 11/21.12.2005г. за получаване на тонизиращи напитки, в резултат на което в много подразделения на МВР не се предоставят тонизиращи напитки.
- Липсата на програма за израстване на служителите в ОДЧ от категория "Е" в "Д".

1.4. Спряхме вливането на Медицински институт на МВР във ВМА

СФСМВР, заедно с другите синдикати в МВР, застана категорично срещу вливането на МИ на МВР във ВМА и участва в създадената работна група в ССП. Федерацията заяви категорично, че предложението не е задълбочено и обосновано и няма ясна визия за алгоритъма на сливането и не е обоснована причината, налагаща вливането на двете структури, както няма и финансова обосновка.
Страница 15

Другото основание на СФСМВР да се противопостави на вливането е, че не бяха дадени гаранции за запазване досегашната функция на МИ за осигуряване на безплатното здравното обслужване на служителите в МВР и техните семейства в същия обем.

2. Създадохме успешни национални и международни партньорства

Един от приоритетите в развитието на СФСМВР беше създаването на национални и международни партньорства и обмяна на добри практики и опит между синдикалните организации защитаващи правата на полицаите.

2.1. Сключихме споразумения за дългосрочно сътрудничество

На международно ниво бяха подписани споразумения за дългосрочно партньорство с Синдикат "Димнитате" - Молдова, а момента се подготвя подписването на споразумение за сътрудничество с ПАП ОВС Украйна.

През 2010 година бяха подписани споразумения със Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ) и Клуб на симпатизантите в академията на МВР.

2.2. Бяхме подкрепени в нашата борба от влиятелни международни организации
Страница 16

По време на протестите през 2009г. СФСМВР беше подкрепена от Независим синдикат на полицаите в Сърбия(НСП), Съюз на криминалистите в Германия (BDK) и Полицейският синдикат SNPPC.

Всички те, призоваха Правителството на Република България да проведе социален диалог със синдикатите и да се обърне внимание на уникалните характеристики, които има професията на полицая.

Те призоваха за специални права и задължения на полицейската професия, а именно:

- Уважение и изпълнение на всички закони спрямо полицейските служители, както това се практикува спрямо останалите граждани;
- Утвърждаване правото на отделяне на професионалния от личния живот;
- Правото на почивка и на развиване на дейности, които не са забранени от закона;
- Правото на диференцирано заплащане, обусловено от ефективността на работата;
- Правото на полицейските служители, занимаващи се със синдикална дейност да имат възможност да изпълняват безпрепятствено задълженията си като синдикалисти;
- Правото на колективно трудово договаряне.
Страница 17

През 2010г., Герит ван де Камп - Председател на Европейски полицейски съюз изпрати официално писмо до Министър-председателя Бойко Борисов, в което настоя за промяна в отношението и провеждането на социалния диалог в България.

Те отправиха препоръка към Правителството на България както следва:
 1. Вашето правителство не прави разлика между водене на социален диалог (преговори с професионални асоциации/сдружения) и процеса на вземане на политически решения. Вашето правителство е насочило професионалните организации към парламента, който да изпълни промените, които те желаят да се извършат. Това е в противоречие с европейските правила и споразумения относно промени в закона, които засягат пряко служители (в публичния сектор).
 2. Промените, предложени от страна на СФСМВР, са в съответствие с европейските и други международни правила (например Международната организация на труда). С предложените промени в закона изглежда Вашето правителство иска да действа в противоречие с тези международни закони.
 3. Ето защо, във връзка със законите и наредбите, които засягат социални права на служители в публичния сектор,
Страница 18

ние оспорваме аргумента, изтъкнат от страна на Вашето правителство, че настоявате за тези промени като една необходима част от проекта за влизане в Шенгенската зона. Всъщност договорът за Шенген не съдържа подобни изисквания. Европейският съюз също не поставя подобни изисквания.

"В светлината на казаното по-горе, бихме искали от вашето правителство да предприеме следните стъпки:
 1. Спешно ви призоваваме да се придържате към приложимите национални и международни закони и правила.
 2. Влезте в социален диалог (преговори) със СФСМВР като една легитимна насрещна страна, на базата на предложенията, които те са формулирали, за да се гарантират правата на служителите в публичния сектор.

  Европейският полицейски съюз ще наблюдава активно развитието на този случай. Ако е необходимо, ние ще информираме Европейската комисия и Европейския парламент относно състоянието на нещата в България в процеса на влизането в Шенгенската зона.
Страница 19

Ние вярваме, че сега важните аргументи са на масата, за да породят една ревизия на съдържанието и процедурата за създаване на това законодателство. Нетърпеливо очакваме вашия писмен отговор на това писмо чрез Управителния съвет на СФСМВР"

2.3. Станахме равноправни членове в европейски представителни организации.

По покана на Марин Груя – Президент на полицейски синдикат FSNPPS и Клаудио Стайку - Вицепрезидент на Европейски полицейски съюз EPU, СФСМВР бе поканена да се присъедини и да стане равноправен член на EPU и EUROFEDOP. Представителите на EPU Жаклин Хърт и Антон Янсен /Холандия" представиха дейността на Съюза пред членовете на УС на СФСМВР и по-късно пред членовете на Федерацията.

2.4. Реализирахме много проекти и представихме проблемите на служителите в МВР в България пред колегите ни от Европа

СФСМВР е партньор в международен проект "Правото на колективно трудово договаряне за работещите в сектор Обществена сигурност", който се реализира в партньорство с Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów (NSZZP) от Полша, Сonfederación Española de Policía (CEP) от Испания, а водеща организация по проекта е румънския полицейски синдикат SNPPC.
Страница 20

Проектът има за цел да увеличи знанията на членовете на федерациите по проблемите на колективното договаряне. Сравнение на нивата на колективното трудово договаряне и социалния диалог в Вумъния, България, Полша и Испания.

През януари 2011г. бе проведено двудневно обучение на членове на СФСМВР от Герит ван де Камп - Председател на Европейски полицейски съюз, което имаше за цел да развие уменията за водене на преговори с представители на Министерство на вътрешните работи. Обучението бе предшествано от среща на Председателя на ЕПС със Заместник-министър Димитър Георгиев.

На 12.09.2011г. се проведе Международна конференция "Сигурността – ключът към бъдещето на Европа", в която взеха участие представители на вътрешни министерства и синдикални организации от 11 страни. Тя беше своеобразен диалог за социалния статус на служителите в системата на МВР, за спецификата на дейността им и рисковете, които поемат, за глобалните въпроси, които настоящата дискусия засяга.

Сред обсъжданите теми по време на Международната конференция бяха:
• Статистика за социалното положение на полицейските служители в Европа
• Шенген и човешкият фактор в полицейската дейност
Страница 21

• Здравното осигуряване на полицейските служители
• Права и задължения на страните в колективното договаряне в системата за обществена сигурност

Представители на СФСМВР взеха участие и в следните събития:

- Четиринадесети Конгрес на Европейски полицейски съюз в Берлин
- Балканска конференция в Букурещ
- Годишен полицейски професионален съвет на Европейска конфедерация на независимите синдикати /CESI/ в Люксембург.
- Втори национален конгрес на SNPPC (Синдикат на служителите и работещите по договор в МВР на Румъния).
- Международна конференция в Украйна

3. Развихме СФСМВР като социално-отговорна организация и създадохме отношения на доверие с нашите членове

3.1. Помогнахме финансово на нашите членове и техните семейства

Един от приоритетите на СФСМВР бе да оказва подкрепа на своите членове и колеги в борбата със системата, както и в тежки и трудни житейски ситуации.
Страница 22

СФСМВР учреди четири фонда, по които подпомага своите членове и за периода 2009-2012г. е предоставила финансова помощ в размер на 50 200.00 лева, от които:

- 7 900.00 лева са предоставени за правна помощ при воденето на дела срещу работодателите за неспазени или нарушени права.
- 26 110.00 лева са дарени за лечение на членове на СФСМВР или членове на техните семейства;
- 840.00 лева са предоставени като помощи за раждане на дете;
- 4000.00 лева са предоставени на семействата на колеги, загинали при изпълнение на служебните си задължения;
- 11 350.00 лева са предоставени в подкрепа на новоучредени дружества и по направления, различни от 4те основни фонда на Федерацията.

СФСМВР провежда ежегодни футболни турнири и инициативи за набиране на средства за децата на служители в МВР, както и за децата на служители, претърпели злополуки при изпълнение на служебните си ангажименти. За три години са набрани 35 000.00 лева, като основната част от тях са предоставени на нуждаещите се семейства, а СФСМВР заплати летен лагер в Гърция.

3.2. Защитихме правата на нашите колеги в съда
Страница 23

Федерацията, следва активно своята политика за оказване на финансова и юридическа подкрепа на синдикалните членове при отстояване на своите права в съда. Основните дела, които са завеждани са за незаконосъобразно наложени дисциплинарни

наказания и за неовъзмезден извънреден труд, като спечелените дела в страната са десетки.

Водени са и са спечелени дела за незаконосъобразно временно преназначаване на членове на Федерацията, както и са подготвени жалби за изчерпване на вътрешния правов ред с цел обжалване пред Съда за защита правата на човека в Страстбург

Оказано е правно съдействие на членове на синдиката при подготовка на жалби до Инспекторат за нарушения в Конкурси за израстване в длъжност

Кое е нашето най-голямо предизвикателство?

Независимо от усилените ни и постоянни действия, ние все още нямаме реален социален диалог в България. Липсата на комуникация между отделните институции, непрекъснатите противоречия между Премиер и вице-премиери, непостоянството във водената политика, липсата на прозрачност и разбиране и непрекъснатото ни информиране от медиите.
Страница 24

Независимо от призивите на нашите международни партньори и настояването на Европейски организации, Правителството продължава да си позволява да не ни включва в преговорите и да не ни информира за предстоящите законодателни безумия, които подготвя, за които разбираме от медиите.

Това, което ние няма да спрем да правим е да продължаваме да се борим и да отстояваме нашите права за достоен труд и живот.

Вместо заключение:

Ако трябва да представим победите на СФСМВР в няколко реда,то те биха изглеждали така:

- След честването на годишнината от първия полицейски протест в края на 2009 година бяха изплатени парите за неполучените дрехи и на униформения състав
- След грандиозния протест на 20 март 2010 г. правителството се отказа от намерението си да вмени на служителите на МВР и МО да заплащат сами осигуровките си.
- СФСМВР спря закриването на Транспортна полиция и СОД.
- Служителите в Гранична полиция, които получиха крайно некачествени униформи на нереално високи цени - поръчката по програма PHARE, връщат облеклата.
Страница 25

В резултат на усилията на УС на СФСМВР бе издадена заповед поръчката да бъде ревизирана. Облеклата се очаква да бъдат върнати на производителя и той да произведе нови, отговарящи на съвременните изисквания.
- В резултат на усилията на СФСМВР в ГДГП и ОДМВР въпросът с отчитането на извънредния труд е разрешен.
- В резултат на настояването на СФСМВР в зимната униформа е включена и черна плетена шапка.
- След неколкократно поставяне на въпроса в Съвета за социално партньорство и разискването му на срещата между ръководството на УС на СФСМВР с министъра на вътрешните работи на 08.01.2010 г., със заповед от 11.01.2010 г. министър Цветанов отмени текст от Заповед от 2006 г., който разпореждаше да се търси дисциплинарна отговорност на служителите на МВР, причинили ПТП в извънработно време (извън случаите на употреба на алкохол и други упойващи вещества). С това министър Цветанов сложи край на правния абсурд, след като служителят понесе административна отговорност, да се търси и дисциплинарна такава.
- Благодарение на действията на СФСМВР, Министъра на ВР отмени две заповеди за дисциплинарни уволнения на Лина Маркова и Борислав Серафимов от 06 РУП-СДВР.
- Започнаха да се провеждат профилактични прегледи на служителите.
Страница 26

- Благодарение на натиска на Федерацията започнаха да функционират работни групи, съвети, чиято цел е да следят за условията на труд, разпределението на картите за почивка и разпределение на ведомствените жилища, промяна на безумни подкзаконови нормативни актове;
- Създадоха се местни Комисии за социален диалог, на които да се поставят въпроси и проблеми от компетенцията на органите по чл.9 от ЗМВР.
- Приеха се предложения на СФСМВР в промените на ЗМВР.
- 07 РУП-СДВР получи нова сграда.
- Конституционният съд привлече СФСМВР като страна по делото за противоконституционност на отпуските на държавните служители в МВР.
- Отменени бяха наказания на служители от ОДМВР Благоевград, ОДМВР Смолян и 04 РУП СДВР
- СФСМВР стана страна по Колективния трудов договор.
- След дългогодишни битки с Министерството порционът бе увеличен на 60 лева.
- Договорени са отстъпки с търговски вериги и туристически обекти.
- Създадоха се Клубове за симпатизанти – АМВР и бивши служители на МВР.
Страница 27

- СФСМВР се включи активно чрез различни кампании за оправдаване на колегите по делото "Чората" и случая Александър Александров от 09 РУП - СДВР. В подкрепа на колегите бяха проведени серия от мероприятия на СФСМВР под мотото:"НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО!", в резултат на които колегите от Благоевград бяха оправдани, а Александър Александров върнат на работа.
- Благодарение на СФСМВР варненските пожарникари получиха модерни дихателни апарати на стойност 14 800 лева без ДДС от община Варна.
- СФСМВР се пребори за преразглеждането на Етичния кодекс заради безумните текстове и вече е факт новия Етичен кодекс с приети всички предложение от СФСМВР /без едно/.
- СФСМВР спря безумна реформа в Медицинския институт на МВР.
- Благодарение на остра реакция от страна СФСМВР служителите от бившата ГЗ при ОУ София получиха 75 % от СУТ.
- За първи път в своята история СФСМВР е партньор по проект, финансиран от ЕК, в който ще участват около 30 членове под формата на обучения.
- СФСМВР осъществи преговори и подписа уникално по своя характер Споразумение с МВР.
Страница 28

- ВАС отмени за незаконосъобразна заповед на Директора на ОДМВР Пловдив относно преназначаването на Заместник-председателя на УС на СФСМВР.
- СФСМВР атакува в Комисията по защита от дискриминация, ЕК и комисарят по социалните въпроси на ЕК за незаплащането на нощния труд, труда,положен по време на празници и времето на разположение.
- За доблестна проява и самоотверженост, проявени при спасителна операция при катастрофата в гр. Ямбол бе награден членът на Федерацията г-н Димитър Димитров с почетна грамота и плакет, като за целта се уведомят и медиите.

Какво следва?

Основната цел, която СФСМВР си поставя за 2012г. е провеждането на реален социален диалог и неизбежно това е и основният приоритет в краткосрочен план.

Другите приоритети за работа на Федерацията през 2012г. са:

Промяна на законодателството за национално представителство и участие в процеса по тристранно сътрудничество.
Страница 29

Подобряване имиджа на МВР като институция, превенция на корупцията на различните нива и повишаване общественото доверие към служителите в МВР
..................................
..................................
Провеждане на обучения на членовете на СФСМВР и създаване на банка с обучени кадри.
Утвърждаване на СФСМВР като официално представителство на Европейския полицейски съюз /EPU/ за Източна Европа.
Разширяване на социалния пакет за членовете на Федерацията /увеличаване на ползваните отстъпки и разширяване на услугите – договаряне на преференциални условия за членовете на СФСМВР с нови телекомуникационни компании, банки, бази за почивки, специализирани заведения за медицинска помощ/.

Като равноправен член в СУТ /Съвет по условия на труд/ си поставя следните цели за 2012г.:

Утвърждаване необходимостта от извършване и стартиране на процеса по изготвяне на цялостна оценка на риска на работните места в МВР от Министерството. Анализ на обективността на средствата, които МВР плаща за специфични условия на труд.
Страница 30

Участие и изработване на нова методика за промяна на физическите нормативи в зависимост от възрастта, направлението и позицията на служителите в МВР.

Позициите и дейността на СФСМВР като член СФСМВР в ССП /Съвет за социално партньорство/ през 2012г., ще съдействат за постигането на следните цели:

1. Законодателна промяна за представителност на синдикатите в МВР

Ние знаем, че за голяма част от 7000-те хиляди членове на СФСМВР каузата, за която се борим е много важна и ние няма да се примирим. Знаем, че за Вас да сте членове във Федерацията се измерва във възможността да защитите достойнството си, да докажете нуждата от социални права като хора, жертвали правата си като граждани в името на това да служат за опазване то на реда и спокойствието в Република България.

Ние, ще продължим да се борим, докато Правителството не създаде условия, в които служителите в МВР да изпълняват отговорно и спокойно служебните си задължения, да им бъде позволено да бъдат равноправни граждани на Република България и да бъде уважено тяхното достойнство. Защото достойнството е състояние на духа на човека, а не на заеманата длъжност или придобитата категория!
Коментари
Бюлетини
1-во Издание
2-ро Издание
3-то Издание
4-то Издание
 
 
© 2009-2018 СФСМВР. Всички права запазени.