Скорост:


Бюлетин на
СФС МВРД О К Л А Д
от работната среща проведена в ГДПБЗН


На 26.03.2012 година от 14.00 часа в сградата на ГДПБЗН се проведе работна среща по инициатива на СФСМВР.Дневният ред беше:
  1. Изготвената нова методика за категориите на РСПБЗН и ОУПБЗН и оптимизирането на щатния състав в същите.
  2. Заповеди за работното време.
  3. Разни.

По първа точка ст.комисар Игнатов докладва изготвянето на методиката в работната група и оптимизирането на щата.Беше цитирана позицията на представителите на СФСМВР в тази група,а именно-абсолютно несъгласие с предложения числен състав на бойните смени-пожарникари и спасители.

Радка Павлова попита дали има политически натиск за едно такова решение да се спуска този нов минимален щат въпреки несъгласието на синдикатите,с който ще се реализират някакви икономии откъм финанси,но ще рефлектира в безопасността на работещите на терен и съответно в ефективността на работата им при ликвидиране на произшествията.
Страница 1

Все пак хората работещи на терен са в пряк досег с гражданите и обществеността и изграждат основно имиджа на службата.Ком.Игнатов отговори,че при течащите структурни промени в цялото МВР не може щата в една Главна дирекция да е ощетен за сметка на друга.

Добромир Добрев поиска да се дадат повече данни за новия щат.Беше му отговорено,че ще се предоставят новата методика и определянето на 1,2 и 3 степен служби ОУПБЗН и РСПБЗН,след вкарването на показателите в формулата на методиката.

От наша страна беше изказано притеснение,че на някои места се налага преназначаване на спасители от Г"СД" на длъжност "Пожарникар".Гл.комисар Николов отговори,че където се налага ще пренебрегне изискването за ППП /първоначална професионална подготовка/ и ще преназначава спасители на пожарникарски длъжности. Отбеляза още,че в момента колегите на длъжност"водолаз" са с много неустановен статут,тъй като документите и допуските за работа не са им издадени или заверени от законно оторизиран орган.Било е отправено искане към такава институция в Германия да проведат необходимото обучение и изпити,но след първоначално съгласяване,впоследствие са отказали.
Страница 2

Красимир Костов и Тони Райчев поставиха следните въпроси:Намаления състав на Г"СД" няма ли да попречи на адекватна реакция при по-големи инциденти и аварии и по наредбата за "Газо-димна защита"какъв е минималния състав на екип и броя екипи в съответните районни и участъкови служби.Беше отговорено,че тъй като пожарникари и спасители вече работят заедно и екипите трябва да могат да се подпомагат при нужда от повече хора,т.е. спасители да излизат на произшествия с пожарникари и обратно.А по отношение на големи аварии и инциденти ще се действа по ЗЗБ и тогава ще се включват и други организации и ведомства. Намаляването на броя служители по ДПК и липсата на офицери в екипа ,излизащ на произшествие се получава вследствие оптимизирането на щата и ако се иска увеличени то ще бъде за сметка на сержантския състав,което според Комисар Николов не е редно.

По втора точка г-н Добрев изтъкна нередности при издаването на заповедта за работното време,изготвяна по Нар.Iз-1941/25.07.11г. за бойните смени. Издава се една от ГДПБЗН,която е идентична за всички ОУПБЗН,а не 28 и то някои от тях с различен текст.Беше отбелязано като груба грешка съставянето на месечен график на смените,като 24 часовите дежурства се допълват с 4 или 8 часови за нагласяване на часовете ,като по този начин се избягва извънреден труд и плащането му.Беше обещано,че в най-кратък срок ще бъде поправена тази грешка и ще има нова заповед с изчистване на нередностите в сега съществуващите.
Страница 3

В точка разни се поставиха няколко проблема:

     - след проведен конкурс по ЗОП има фирма ,която е спечелила същия и по информация на Комисар Николов до м.август ще пристигнат първите договорени пожарни автомобили.В експлоатация ще бъдат въведени до края на годината,тъй като предстои ОДИТ и обучение на личния състав .До началото на следващата година се очаква броя на автомобилите/доставени и такива,за които е сключен договор/ да станат 72.

     - до м.май ще се финализира поръчката за 500 комплекта лични предпазни средства.

     - по въпроса с униформите-НЯМА.По-лошото е,че при обявяването на конкурс по ЗОП не се е явила нито една фирма,която да поеме ушиването на новите такива.От ГД заявиха,че правят всичко възможно да решат проблема,но сме песимисти в това отношение.

     - от ГДПБЗН е направено предложение в ЗИДЗМВР да се счита общия стаж в ГЗ за стаж в МВР при пенсиониране,защото при сегашното положение за болшинството от служителите това ще е невъзможно.

     - беше искано в сега действащата група за "Определяне размера на допълнителните плащания за "Специфични служебни дейности" да бъде включен наш представител, тъй като такъв там няма.
Страница 4

Наш представител не е имало и в групата,работила по разпределянето на новите автомобили.

     - отправена беше молба да се коригира разпределението на даваните проценти за СУТ.Много често хора ,извършващи една и съща работа получават с огромна разлика същите. Според нас ще е справедливо те да бъдат максимално изравнени за една и съща дейност.

     - много често на места регионалните управи-ОУПБЗН прехвърлят отговорността за проблемите на ГД.Също така в региони,където се водят дела от служителите се оказва натиск върху синдикалните членове-било то с намаляването на определени доплащания или командироване в други служби.Там колегите на време трябва да подават сигнали до офиса,за да може да се отреагира според създалата се ситуация.

     - на много места не се дават тонизиращи напитки-обещаха в ГД да проверят къде и защо,тъй като според представителите от ГД инструкцията за тонизиращи напитки се тълкува така:право имат само тези,които са непрекъснат режим на работа-служителите в ОДЧ.

     - и не на последно място по значение-от 1.07 със ЗИДЗМВР областните структури ще имат статут на юридически лица.По този начин ще могат да участват в проекти,финансирани от международни фондове за развитие.
Коментари
Бюлетини
1-во Издание
2-ро Издание
3-то Издание
4-то Издание
 
 
© 2009-2018 СФСМВР. Всички права запазени.