Скорост:


Бюлетин на
СФС МВР

БРОЙ 4


Федеративен съвет на Синдикалната Федерация на служителите в МВР

На 26 и 27 април 2012 г. в гр. Трявна, хотел "Калина палас", се проведе Федеративен съвет на Синдикалната Федерация на служителите в МВР. Приети бяха поправки в Правилниците за работа на ФС и децентрализираните структури на СФСМВР. Набелязаха се действията на организацията до края на годината.


Страница 1

Декларация от конференциятa в гр. Краков

Синдикалните организации NZZZP, CEP, SNPPC и СФСМВР, които по силата на съответните национални законодателства представляваме професионалните интереси на полицейски служители в Полша, Испания, Румъния и България, събрани в град Краков в рамките на европейския проект "The right to Collective Bargaining for Public Safety Workers" (VS/2011/0147), искаме да отправим следния призив към органите на Европейския съюз, и по-специално към членовете на Парламента и на Комисията:

1.- Подобно на постигнатото преди 32 години чрез Резолюция № 690 на Съвета на Европа от 8 май 1979 г., чиито принципи бяха потвърдени в Препоръка 10/2001 на Съвета на министрите на Европейския съюз от 19 септември 2001 г., искаме да привлечем вниманието върху значимостта на правото на синдикална дейност в рамките на европейските полиции като гаранция за ефективни служби за сигурност, които работят при достатъчна трудова и социална закрила на техните служители за защита на основните права и свободи на европейските граждани.

2.- Значимостта на дейността, която осъществяват европейските полиции, изисква спешна актуализация на Резолюция № 690 от май 1979 г., чрез която отново да се потвърдят основните принципи,
Страница 2

отнасящи се до условията на работа на полицаите в Европейския съюз, като изрично се подчертае необходимостта от закрила на дейността, осъществявана от професионалните синдикати, както и от въвеждането на европейски минимуми относно условията на работа на полицаите, които да ги защитават срещу икономическата криза или произволни решения на държавите членки, осигурявайки по този начин възможността основните действащи лица в областта на защитата на вътрешната сигурност в Европейския съюз да могат да разчитат на минимални условия, сред които можем да споменем правото да не бъдат освобождавани от длъжност по причини различни от пенсиониране или налагане на дисциплинарни наказания, както и правото да упражняват синдикална дейност, приравнена към дейността на класовите синдикални организации, със същите права и същата закрила от закона.

3.- Необходимо е европейските институции внимателно да следят за развитието на нормативна уредба, която да задължи държавите членки да разработят национално законодателство в областта на синдикалната дейност в полицията, съдържащо общи минимуми, които да позволят това право да бъде упражнявано при сходни условия във всяка една от държавите, влизащи в състава на Европейския съюз.

Краков (Полша), 27 март 2012 г.
Страница 3

Благотворителен турнир

На 02.06.2012г., от 11.00 часа в спортна зала "Триадица" се проведе благотворителен детско-юношески турнир по карате, организиран от СФСМВР съвместно с Българска федерация по карате.

Турнирът е организиран от Синдикална федерация на служителите в МВР съвместно с Българска федерация по карате и е втори по рода си в традиционната кампания на СФС МВР в полза на децата на загинали или инвалидизирани служители.

В турнира участваха над 150 състезатели от България , които се състезаваха в 64 категории.

Средствата, набрани по време на турнира, ще бъдат предоставени на децата на загиналите или инвалидизирани служители на МВР.

 
Страница 5

СФСМВР и МВР ще се споразумяват за нощния труд и работа на празници

В първото заседание на Комисия за защита от дискриминация /КЗД/ по сигнал на СФСМВР срещу МВР двете страни изразиха съгласие да започнат преговори по сключване на споразумение за възстановяване на равното третиране на служителите в МВР.

СФСМВР претендира, че служителите, работещи на сменен режим, в в т.ч. работещите през нощта и на празници, са дискриминирани в заплащането спрямо служителите, които полагат труд само в работни дни от 8.30 до 17.30 часа. Начинът на формиране на заплащане за двата режима на работа е един и същ, без да се взима предвид спецификата на труда през нощта и на празници, както е съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител. Претенциите на СФСМВР по отношение на времето на разположение са аналогични.

Министър Цветанов не присъства на заседанието и бе упълномощил юрист на МВР да го представлява по преписката, който уважи аргументите на СФСМВР за равно третиране и се съгласи на помирителна процедура.

Срокът за подготовка на необходимите нормативни промени, който си дадоха двете страни е 2 месеца.
Страница 6

Развитието ....

На 04.06.2012г. от 10.30 часа ще се проведе второ заседание на Комисията по защита от дискриминация по по жалба на Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи /СФСМВР/ срещу Министъра на ВР, за непряка дискриминация спрямо служителите в МВР по признак социална неравнопоставеност.

Първото заседание беше проведено на 19 март 2012г. и на него двете страни – упълномощен представител на МВР и СФСМВР приеха да пристъпят към споразумителна процедура и на следващо заседание да бъдат представени договореностите, които са постигнали.

За пореден път, обаче министър Цветанов се отнесе некоректно към служителите в МВР и не пристъпи към изпълнение на разпоредената от Комисията по защита от дискриминация /КЗД/ помирителната процедура.
На първото заседание на КЗД, именно представителят на МВР предложи двумесечен срок за помирение, като заяви, че това е предварително уточнено с ръководството на МВР. От приключването на заседанието до настоящия момент, МВР отказват провеждане на среща и изпълнение на разпоредбите на КЗД за споразумяване на двете страни.
Страница 7

Некоректното отношение на министъра на вътрешните работи и неспазването на предложените от самото Министерство срокове и процедури доказва за пореден път, че се неглижират проблемите на служителите в МВР и показват несериозното отношение към сигурността на всички български граждани. Липсата на политическа воля и действията на министър Цветанов, с които той за пореден път се подиграва с проблеми, касаещи сигурността на хората, ще бъдат представени по подобаващ начин не само на синдикалните партньори на СФСМВР, но и на съответните длъжностни лица в Европейската комисия и Европейския парламент.

СФСМВР напомня, че производството пред Комисията за защита от дискриминация е образувано поради незаплащане в МВР на нощен труд, труда на празнични дни, както и времето на разположение и е в резултат на неспазване препоръките на Омбудсмана на Република България, да обезпечи нормативно плащането на тези компенсации, от Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов.

От СФСМВР питат до кога ще продължава тази политика на надлъгване, незачитане, неуважение и неглижиране и са сериозно притеснени, че действията и бездействието на министър Цветанов ще се отразят не само на бъдещото членство на България в Шенген, но поставя под въпрос сигурността и безопасността на всички български граждани.
Страница 8

Другият основателен въпрос е, какви са причините министър Цветанов да не уважава институции като Омбудсмана на Република България и КЗД?

Страница 9

ЖАЛБА


До
Върховен административен съд

ЖАЛБА

От: 1. Сдружение с нестопанска цел " Синдикална федерация на служителите в МВР", със седалище и адрес на управление - град София, ул."Иван Вазов" № 42, ет.2, вписано в СГС, по ф.дело № 120/2009 г., представлявано от Валентин Попов - Председател на УС на СФСМВР, Борислав Мазнев, Добромир Добрев, Илия Хрисимов и Илия Кузманов-зам. председатели на УС на СФСМВР,
2. Добромир Василев Добрев, ЕГН 7903112024, от град Кюстендил, държавен служител със съдебен адрес: град София, бул."Витоша" 140, чрез адв. Дора Райчинова

Срещу: Прогласяване на нищожност на Инструкция рег.№ Iз-343 от 05.03.2009 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време;

пр.основание: чл.185 и сл. от АПК
Страница 10

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

С Инструкция рег.№ Iз-343/05.03.2009 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време, издадена на основание чл.211, ал.7 от Закона за Министерството на вътрешните работи, Министърът на вътрешните работи е определил начините и реда за разпределение, отчитане и компенсиране на положения труд от страна на служителите на МВР.
Оспорваме изцяло посочената по-горе инструкция, като незаконосъобразна и Ви молим да я отмените с произтичащите от това правни последици. Същата е постановена в нарушение на чл.146 от АПК - нарушаване на административнопроизводствените правила, материалния закон и целта му, поради което оспорената Инструкция следва да бъде обявена за нищожна, с всички произтичащи от това правни последици.
Аргументите ни затова са следните:
Относно допустимостта на настоящата жалба:
1.Оспорената Инструкция е подзаконов нормативен акт. Инструкция рег.№ Iз-343/05.03.2009 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
Страница 11

отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време носи белезите на подзаконов нормативен акт - издадена е в писмена форма и съгласно чл.7, ал.3 от Закона за нормативните актове инструкцията е нормативен акт, с който висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагането на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да осигури.
В конкретния случай подзаконовият нормативен акт – Инструкция рег.№ Iз-343/05.03.2009 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време не е обнародвана в "Държавен вестник"
2. Налице е и правен интерес от обжалване.
Съгласно чл.186, ал.1 от АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения.
Съгласно Удостоверение за актуално състояние на Софийски градски съд по фирмено дело № 120/2009 г. СФСМВР е сдружение с нестопанска цел, което представлява и защитава правата и интересите на членовете си свързани с трудовите и социално-икономически интереси на служители на МВР – държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение.
Страница 12

С оспорения подзаконов нормативен акт се определят реда и начина за разпределяне, отчитане и компенсиране на работното време на служителите на МВР – държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение, то СФСМВР има правен интерес да атакува същия, тъй като счита, че при издаването му са нарушени законови разпоредби и по този начин са накърнени правата и законните интереси на неговите членове.
Физическото лице жалбоподател е държавен служител в Министерство на вътрешните работи.
Според предписанието на чл.187, ал.1 АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето. Следователно са налице изискуемите положителни процесуални предпоставки за допустимост на жалбата - наличие на подзаконов нормативен акт, правен интерес и безсрочност.
Съобразно с изложените съображения, считаме, че подадената жалба е процесуално допустима и може да бъде разгледана по съществото от страна на ВАС.
По същество оспореният подзаконов нормативен акт се явява незаконосъобразен, страдащ от посочените в чл.146 от АПК пороци, както следва:
1. Съществено нарушение на административнопроизводствени правила - чл.146, т.3 от АПК.
По смисъла на чл.7, ал.3 от Закона за нормативните актове инструкцията е нормативен акт, с който висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагането на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да осигури.
Страница 13

В съответствие с легалното определение на нормативния административен акт, дадено с чл. 75 от АПК, инструкцията се отнася за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Съгласно чл.5, ал.5 от Конституцията на Република България, чл.37, ал.1 от Закона за нормативните актове и чл.78, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс нормативните административни актове, освен тези на общинските съвети, се обнародват в "Държавен вестник".
Издадената Инструкция и допълненията й, не са обнародвани в "Държавен вестник" от Министъра на вътрешните работи, който ги е издал (арг. чл.39, ал.1, т.4 ЗНА и чл.78, ал.1, т.2 АПК).
Чрез обнародването на нормативния акт, съдържащите се в него волеизявления се довеждат до знанието на правните субекти. То се явява елемент от предписаната от Конституцията (чл.5, ал.5) и от Закона за нормативните актове (чл.37, ал.1) процедура по издаването на нормативно-административни актове на министри. Неизвършването му се явява съществено нарушение на цитираните процедурни правила, защото е пречка актът да произведе правно действие. Ето защо, константната съдебна практика категорично приема, че необнародването в "Държавен вестник" на подзаконов нормативен акт е порок по смисъла на чл.146, т.3 от АПК - съществено нарушение на административнопроизводствени правила по издаването му.
Страница 14

В конкретния случай, оспорената с настоящата жалба Инструкция, представляваща необнародван подзаконов нормативен акт не произвежда целеното с издаването й правно действие и затова, ако бъде приложена, преди да бъде обнародвана, ще е налице незаконно действие, извършено без нормативно основание (при липсващо нормативно основание). В тази връзка е и Решение № 16066 от 28.12.2009 г. по адм.д.№ 9664/2009 г. на ВАС, VІ отд. "Приложеният необнародван подзаконов нормативен административен акт създава нежелана от правния ред и опасна привидност, че той има правно действие и валидно регулира съответните обществени отношения. Затова в този случай допуснатото нарушение на административнопроизводствените правила за издаването му - липсата на обнародване - вече е особено съществено."
2. Противоречие с материалноправни разпоредби – чл.146, т.4 от АПК;
В чл.3, ал.2, т.3 от оспорената инструкция се предвижда, че със заповед ръководителите на основните структури по чл.9 от ЗМВР определят освен предвидените конкретни параметри на работното време, извънредния труд и начините за неговото компенсиране, така и дежурствата и времето на разположение.
Понятията "време на разположение" и "дежурство" се въвеждат за пръв път в атакувания подзаконов нормативен акт. В ЗМВР няма правна норма, която да позволява при разпределението на работното време да има т.нар.дежурства и никъде не е въведено "време на разположение",
Страница 15

както при видовете допълнителни възнаграждения по чл.202 от ЗДВР, така в правните норми, касаещи работното време и неговото разпределение – чл.211 и следващите от ЗМВР.
Предвид отмяната с ЗИДЗМВР, бр.88 от 2010 г. на "Държавен вестник" на чл.§ 1а от Допълнителните разпоредби на ЗМВР, в който бе предвидено субсидиарното приложение на Закона за държавния служител относно обсъжданите материи, то Инструкция рег.№ Із-343/03.05.2009 г. явно противоречи на материално правните норми на ЗМВР, които действат към настоящия момент. Налице е правна регламентация на обществени отношения само в подзаконов нормативен акт, без да съществува първична законова правна регламентация. В този смисъл не следва да намира субсидиарно положение и Наредбата за служебното положение на държавните служители.
Нарушение на материалноправните разпоредби се явява и нормата на чл.9, ал.1, вр.ал.2 и ал.4 от оспорваната Инструкция, която гласи, че за дейностите, чието осъществяване изисква непрекъсваемост на работния процес, ръководителят на съответната структура по чл.9 от ЗМВР със заповедта за организация на работното време може да определи време на разположение или режим на дежурство.
Предвидените режим на дежурства и време на разположение не са сред предвидени в ЗМВР основания за заплащане или компенсиране в основното или в допълнителните възнаграждения на държавните служители от МВР, посочени в чл.201 и 202 от ЗМВР.
Страница 16

Предвид обстоятелството, че в ЗМВР не е предвидено разпределение на работното време в дежурства и време на разположение, както и заплащането или компенсирането на времето на разположение на държавните служители в МВР, следователно не трябва да се полага и респективно да се организира в графици, както е предвидено в оспорваната Инструкция в чл.14, чл.17, както и § 1, т.3 и 4.
Непредвиждането на допълнително възнаграждение за времето на разположение е в противоречие и с Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на организацията на работното време – т.н."Обща директива за работното време".
Липсата на по-детайлна законова регламентация на двете понятия води до редица празнини при тяхното прилагане на практика, които не могат да бъдат попълнени чрез субсидиарно приложение на правни норми от други законови и подзаконови нормативни актове, предвид изричната отмяна на §1а от ДРЗМВР.
Тази липса, отнасяща се до мястото на разположение, неговата периодичност и продължителност не е преодоляна и с актовете за встъпване в длъжност на държавните служители в МВР, тъй като и в тези документи не е уговорено как и по какъв ред ще се изпълняват тези дейности.
В чл.211, ал.5 от ЗМВР е постановено, че работата извън редовното работно време се компенсира със допълнителен платен годишен отпуск за работата в работни дни
Страница 17

и с възнаграждение за извънреден труд за работата в почивни и празнични дни за служителите, работещи на ненормиран работен ден и възнаграждение за извънреден труд за отработени до 50 часа на отчетен период и с допълнителен отпуск за отработеното време над 50 часа, за работещите на смени.
Това означава, че щом съществува лимит на компенсирането на положения труд от държавните служители от МВР, то следва да съществува и същият размер на лимит на полагане на такъв труд. В оспорената инструкция не е уреден лимит на полагането на труд в МВР, което е изискването на чл.211, ал.7 от ЗМВР, което се явява противоречие с материалноправните разпоредби на ЗМВР.
2. Несъответствие с целта на закона – чл.146, т.5 от АПК.
Полагането на труд, който не е предвиден да се полага съгласно нормите на ЗМВР създава предпоставки за пороци в издаваните от държавните служители от МВР административни актове в случаите, когато са служебно ангажирани над нормативно установеното и над възможното за компенсиране работно време, което е честа практика и се наблюдава в последните месеци на всяка календарна година. Издадените от държавните служители административни актове извън лимитираното в ЗМВР работно време представляват административни актове, издадени от некомпетентен орган и е основание за оспорването му, което означава, че оспорваният подзаконов нормативен акт не съответства на целта на ЗМВР.
Страница 18

Липсата на разписана процедура, по която да се организират и разпределят т.нар. "дежурства" и "време на разположение", тяхното времетраене, периодичност и продължителност, така както е предвидено в други подзаконови нормативни актове - НСПДС, Наредба № 2 за реда за установяване на задължение за дежурство или разположение на работодателя, както и правните норми на чл.139, ал.5 от КТ, чл.67 от ЗДСл, би могло да доведе до неправомерно натоварване не едни служители за сметка на други и до нарушаване на основни принципи на ЗМВР и на останалите закони на страната.

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

Моля Ви, след като обсъдите истинността и основателността на гореизложеното да постановите решение, с което да прогласите Инструкция рег. № Iз 343/05.03.2009 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време на Министъра на МВР за нищожна.

Моля Ви на основание чл.190, ал.1 от АПК да определите спиране действието на Инструкция рег.№ Iз-343/05.03.2009 г. до приключване на оспорването поради съществува-не на възможност за съществено накърняване на права и интереси, както на държавните служители от МВР, така и на гражданите на РБ.
Страница 19

Особено искане: Моля да задължите насрещната страна да представи акт за встъпване в длъжност на Добромир Василев Добрев, ЕГН **********

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Адвокатско пълномощно;
2. Копие на Инструкция рег. № Iз-343/05.03.2009 г.
3. Извлечение относно членски състав на СФСМВР и съответни длъжности в МВР;
4. Удостоверение за актуално състояние на СФСМВР.
5. Документ за платена такса.


С уважение: ....................................
(адв.Дора Райчинова)
 
 
 
Страница 23

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В началото на месец май 2012г., бяха утвърдени и сведени за изпълнение правила за служебно поведение на служителите в МВР, които според Синдикална федерация на служителите в МВР /СФСМВР/ са най-малкото неуместни.

Според тези правила, служителите в МВР трябва да се поздравяват помежду си с израз "Госпожи/господа офицери!" при влизане на по-старши служител, а ако са седнали да станат на крака и да приветстват старшия служител. Част от правилата, целта, на които еда се подобри авторитета на МВР и нещото, което е задължително за всички униформени служители е отдаването на чест при среща с по-старши служител от МВР.

Една от причините, от СФСМВР да определят това управленско решение като каламбур е факта, че поздравът "Госпожи/господа офицери!" и отдаването на чест имат армейски произход, а МВР е девоенизирана държавна институция от 2006г.

От СФСМВР са шокирани и възмутени от управленското решение на Цветанов, издаващо дълбоко и проникновено познаване същността на полицейската работа и го определят като:
Страница 24

- усложняващо и утежняващо допълнително дейността на служителите в МВР от процедурна гледна точка;
- намаляващо времето за изпълнение на професионалните задължения на служителите в МВР за сметка на увеличаване времето за отдаване на чест, поздравяване и спазване регламентите за вежливост между служителите в МВР изискващо освен отдаване на чест служителят да представи и специфичното наименование на категорията, фамилията, длъжността и структурата в МВР;
- създаващо реални предпоставки за потъпкване на личните качества и достойнство на служителите и обезличаване на индивидуалния принос за сметка на йерархия, категория и трудов стаж;
- противоречащо изцяло с тенденциите в сектор "Сигурност" в Европа, където се е наложил и усъвършенствал корпоративния способ за управление, при който се делегират права и отговорности на всички служители в т.ч. и на тези на най-ниско ниво.
- нарушаващо споразумението между СФСМВР и МВР, тъй като правилата, дори проформа не са обсъдени с представители на Федерацията.

В допълнение към тези си съображения, от Федерацията напомнят, че в държавите в Европейския съюз, понятията "началник" и "подчинен", много отдавна са заменени с "ръководител" и "сътрудник"
Страница 25

и една от основните причини за тази подмяна е свързана с факта, че преди служителите в сектор "Сигурност" да започнат да утвърждават авторитета на институцията, техният авторитет трябва да бъде признат и зачетен.
Другата причина е, че тези държави, към които се стремим, отдавна са преценили и осъзнали съществената разлика между "командването" и "управлението", като способи за менаджиране на процесите в правоохранителната сфера и са заложили на второто.
Все пак – доколкото членовете на СФСМВР по силата на служебната дисциплина са задължени да изпълняват заповедта на министър Цветанов, питат:

Кои са офицерите в МВР, съгласно ЗМВР, тъй като тази длъжност не фигурира в Закона?

Дали задължението за поздравяване с "Госпожи/господа офицери" следва да се използва по отношение на всички служители в МВP, в това число всички категории държавни служители и лицата, работещи по трудово правоотношение?

Дали с тези правила не се стартира реорганизация в МВР, за която служителите все пак трябва да бъдат информирани?
Страница 26

С настоящото съобщение от СФСМВР заявяват, че не могат да си позволят да изразят явно своето недоволство, тъй като са действащи служители в МВР, а съгласно разпоредбите на чл. 374 от Наказателния кодекс "който явно изрази недоволство против разпореждане или заповед на началника си, се наказва с лишаване от свобода до една година".
Затова те отправят отново препоръки и запитвания към министър Цветанов, като се надяват, че поне този път, той ще ги уважи и ще отговори на въпросите им.

УС на СФСМВР

РЕЗУЛТАТ…..
28.05.2012г.

Със Заповед Iз 1057/28.05.2012г. г-н Цветанов отмени Iз -905/08.05.12г. относно правилата за служебно поведение.
Страница 27

ДО ОМБУДСМАНА НА Р БЪЛГАРИЯ

ДО
ОМБУДСМАНА
НА Р БЪЛГАРИЯ
Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

Уважаеми Господин Пенчев,

Синдикалната федерация на служителите в МВР и друг път Ви е сигнализирала за съществуващите проблеми, по отношение полагането и възмездяването на извънредния труд в Министерството на вътрешните работи. С голямо съжаление обаче искаме да споделим, че освен от чисто органзационни и субективни фактори, същите се пораждат и от несъвършенства в законовата нормативна уредба, като един особено съществен такъв, искаме да поставим на Вашето внимание и той се изразява в следното:
С формулировката на чл.211 ал.1 от ЗМВР се очертава общата рамка, в която служителите могат да бъдат служебно ангажирани, а именно 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. С ал.4, изречение второ на същата разпоредба обаче, се допуска изпълнение на служебни задължения и извън така установените рамки, а именно полагане на т.нар. "извънреден труд". В тази връзка са предвидени и компенсаторни инструменти, които са уредени в чл.211 ал.5 и чл.212 ал.1 т.3, а именно:
Страница 28

1. допълнителен платен годишен отпуск за работата в работни дни / който съгласно чл.212 ал.1 т.3 е до 12 работни дни/ и с възнаграждение за извънреден труд за работата в почивни и празнични дни - за служителите по ал. 4 /работещите в режим на ненормиран работен ден/;
2. възнаграждение за извънреден труд за отработени до 50 часа на отчетен период и с допълнителен отпуск за отработеното време над 50 часа - за служителите по ал. 3, /работещите на сменен режим/.
От горното следва извода, че с разпоредбата на чл.211 ал.4 изр.второ на ЗМВР - "Те са длъжни при необходимост да изпълняват служебните си задължения и след изтичане на редовното работно време.", законодателя не е предвидил пределен лимит за служебна ангажираност на служителите, а е лимитирал възможностите за неговото овъзмездяване/компенсиране, с което е създал възможност за полагане на извънреден труд, който не може да бъде овъзмезден по никакъв начин.
От съдебни решения на Свиленградския съд, както и на този в Малко Търново, е видно, че така създадената от закона възможност, е реализирана на практика, като доказан и реално положен от служители на МВР труд не е бил, и няма да бъде овъзмезден.
Нещо повече - и в момента, в натоварените структури, както и в тези, в които съществува значителен недокомплект, служители работещи на смени полагат толкова труд, че изчерпват всички възможни законни компенсации до средата на календарната година, като останалата част не се овъзмездява.
Страница 29

Нашето питане към Вас, се заключава в следното:
Липсата в ЗМВР, на лимитивно посочен предел на полагане на извънреден труд и така създадената, и реализирана, възможност за полагане на такъв, без той да бъде овъзмезден по никакъв начин, не е ли нарушение на чл.16 и чл.48 ал.4 и 5 от Конституцията на РБългария, а ако не е, не следва ли извънредния труд полаган от служителите на МВР да бъде ограничен в рамките които закона е предвидил за неговото компенсиране?
В заключение искаме да споменем, че наши представители са готови да представят допълнителни материали, както и да обсъдят с Вас и екипа Ви, всички детайли, така че да станат ясни всички аспекти от проблема и да се вземат адекватни мерки за неговото решаване.
Оставаме в очакване на Вашето становище и желаем на Вас и служителите Ви добри и ползотворни дни!

29.05.2012г.
СОФИЯ

С УВАЖЕНИЕ!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СФСМВР
/В.ПОПОВ/
Страница 30

III-ри благотворителен турнир за децата на загинали служители на МВР

III-ри благотворителен турнир за децата на загинали служители на МВР
"С обич за децата в памет на бащите герои"

П Р О Г Р А М А
Група А Група B Група С Група D
1. Медия Юнайтед 1. СДВР 1. РУТП 1. ГДБОП
2. СПУ 2. Огнеборец 2. СОС 2. 2-ро РСПБЗН
3. 8-мо РПУ 3. 1-во РПУ 3. АМВР 3. 3-то РПУ
4. 9-то РПУ 4. 5-то РПУ

8 май (петък)
10:00 часа
О Т К Р И В А Н Е

10:30 часа Терен 1 – гр. А - Медия Юнайтед - СПУ Терен 3 – гр. А - 8-мо РПУ – 9-то РПУ
Страница 31

11:20 часа
Терен 1 – гр. D – ГДБОП – 2-ро РСПБЗН
Терен 3 – гр. D – 3-то РПУ – 5-то РПУ

12:10 часа
Терен 1 – гр. А – СПУ – 9-то РПУ
Терен 3 – гр. А – Медия Юнайтед – 8-мо РПУ

13:00 часа
Терен 1 – гр. С - РУТП - СОС
Терен 3 – гр. В – СДВР - Огнеборец

13:50 часа
Терен 1 – гр. А – СПУ – 8-мо РПУ
Терен 3 – гр. А – 9-то РПУ – Медия Юнайтед

14:40 часа
Терен 1 – гр. D – 2-ро РСПБЗН - 5-то РПУ
Терен 3 – гр. D – 3-то РПУ – ГДБОП

15:30 часа
Терен 1 – гр. В – 1-во РПУ – Огнеборец
Терен 3 – гр. С – СОС - АМВР

16:20 часа
Терен 1 – гр. D – 2-ро РСПБЗН – 3-то РПУ
Терен 3 – гр. D – 5-то РПУ – ГДБОП
Страница 32

17:10 часа

Терен 1 – гр. B – СДВР – 1-во РПУ
Терен 3 – гр. C – РУТП - АМВР
18:00 часа
Терен 1 – Четвъртфинал 1 – Победител В – Втори С
9 май (събота) – терен 1

11:30 часа
Четвъртфинал 2 - Победител А – Втори D

12:30 часа
Четвъртфинал 3 - Победител D – Втори A

13:30 часа
Четвъртфинал 4 - Победител C – Втори B
10 май (неделя)

13:30 часа – терен 1
Полуфинал – Четвъртфинал 1 – Четвъртфинал 3

13:30 часа – терен 3
Полуфинал - Четвъртфинал 2 – Четвъртфинал 4
Страница 33

14:45 часа – терен 1
Мач за 3-4 място

15:30 часа – терен 1

ФИНАЛ + НАГРАЖДАВАНЕ
 
Страница 35

ПРОФИЛ НА СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР /СФСМВР/

СФСМВР е създадена през месец февруари 2009 година с цел защита на синдикалните и професионални права и интереси на работещите в системата на Министерството на вътрешните работи, също така социална дейност за подпомагане на служителите в МВР и техните семейства. Издигане и укрепване авторитета на институцията МВР. Работещите в това министерство да са защитени, да са мотивирани и условията им за работа да са на Европейско ниво.

Седалището на СФСМВР е в Р. България, гр. София, ул. "Иван Вазов" 42, където работи Управителния съвет на СФСМВР, състоящ се от петнадесет члена, като от тях - Председател на УС и трима Зам. Председатели на УС, подпомагани също така от четирима квалифицирани офис сътрудници.

Управителният съвет на СФСМВР оказва помощ на синдикалните дружества по места, като събира, анализира и разпространява информация и координира дейността на Федерацията. Взаимно със синдикалните дружества на СФСМВР работи за предотвратяване, разкриване и разследване на нарушения спрямо членове на федерацията, както и за проследяване и съдебно преследване.
Страница 36

Членовете на СФСМВР са от различни структури в МВР, но най-вече от - полиция, гранична полиция, пожарна, жандармерия и ЛРТП. Този многостранен формат помага да се обхване в цялост дейността на Министерството на вътрешните работи и да се извлича същността на проблемите.

В СФСМВР към момента има 123 синдикални дружества, представлявани от Председател, Зам. Председатели и секретар-касиери, които осъществяват връзката между Управителния съвет и членовете на Федерацията. Това са хора, които с личните си качества и чувство за отговорност извършват конкретни действия по места и създават положителния имидж на Федерацията.

ЕДИНСТВЕНИ ПО РОДА СИ УСЛУГИ

Управителният съвет на СФСМВР, планира дейността на национално ниво и предлага уникален набор от услуги. Подпомага и предлага оперативни действия в правоприлагането, съхранява и реагира на информация за нарушения и е център за подпомагане.

Анализът е една от основните дейности на СФСМВР. При неоходимост Синдикалната федерация на служителите в МВР, може да ползва услугите на най-квалифицираните в България аналитици, което означава, че СФСМВР е с обширен аналитичен капацитет.
Страница 37

С цел да предостави на Министерството на вътрешните работи по-задълбочен преглед на проблемите пред които са изправени, СФСМВР редовно издава оценки, които предлагат изчерпателен и перспективен анализ.

СФСМВР е оперативен център с високо ниво на сигурност на информацията. Обработваме конкретните казуси, като превръщаме висококачествения анализ в успех на оперативно ниво. Този гъвкав център за услуги работи без прекъсване, 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.

СФСМВР работи и ползва експертни познания, помагащи и в сътрудничеството с други синдикални организации.

Ръководните органи на СФСМВР /членове на УС и председатели на местни синдикални дружества/, винаги са в готовност да пътуват при кратко предизвестие и да предоставят подкрепа.

СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

За да осигури ефективни и координирани действия, е необходимо СФСМВР да бъде гъвкава и изобретателена организация и да си осигури съвременни методи и пособия. Разполагаме с най-съвременни бази данни и канали за комуникация, които позволяват информацията да се съхранява, търси, визуализира и свързва по бърз и сигурен начин.
Страница 38

Събирането, анализът и разпространението на тази информация включва обмен на големи количества лични данни. СФСМВР спазва спазва най-високи стандарти на защита и сигурност на данните.

ОБЛАСТИ НА ЕКСПЕРТНИ ПОЗНАНИЯ

Тъй като СФСМВР създава решения, ние се съсредоточаваме върху различни области, в зависимост от изискванията на обстановката. Основните ни приоритети обаче остават сравнително постоянни и отразяват тези на международните сродни организации. За краткото време от съществуването на СФСМВР сме изградили опит в синдикалната дейност, подпомагаме членове на СФСМВР и техните семейства, набелязваме проблеми в нормативни документи, стриктно следим за спазване на общочовешки ценностти, безкомпромисни сме към нарушаването на правата и задълженията от и към служители на МВР.

СФСМВР е синдикалната организация в МВР, която може да защити успешно своите членов
 
Страница 40

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ТЕМА: "СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР: НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ И СКРИТИ РИСКОВЕ" "СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР: АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ" ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 12 ЮНИ 2012 / ВТОРНИК/, 11.00 ЧАСА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ СОФИЯ ПРЕС

ОРГАНИЗАТОР: СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР

УЧАСТНИЦИ: ВАЛЕНТИН ПОПОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СФСМВР
ДОБРОМИР ДОБРЕВ – ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СФСМВР
СТОЯН МИХАЙЛОВ – УПРАВЛЯВАЩ ПАРТНЬОР JUNCTION БЪЛГАРИЯ

ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ:

- РЕЗУЛТАТИ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ЗА "МОТИВАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ПОЛИЦАЙ";
- ПЛАНИРАНИ ОТ СФСМВР ДЕЙСТВИЯ, ЦЕЛЯЩИ ЗАЩИТА ПРАВАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР.
Страница 41

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:

Радостина Якимова
Мобилен: + 359 879 00 77 76
e-mail: tufemi.projects@gmail.com
sfsmvr.bg@gmail.com
Страница 42

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 04.06.2012г. в 10:30 часа в заседателната зала на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/ се проведе второто заседание по спора между Синдикална федерация на служителите в МВР /СФСМВР/ и Министъра на вътрешните работи по отношение незаплащането на нощен труд, труд в празнични дни и времето на разположение.

СФСМВР внесе писма, с които доказа изпълнението на своето намерение за стартиране на споразумителна процедура и отказът на министър Цветанов. В допълнение и в подкрепа на своята теза, че МВР поддържа и дискриминира служителите си, от СФСМВР представиха фишове за получено възнаграждение на служители, работещи на редовна смяна и работещи през нощта. От тези фишове, стана ясно, че поради липсата на законодателна рамка, която да компенсира нощния труд и труда в празнични дни – възнагражденията, които се получават са идентични.

КЗД насрочи допълнителна експертиза, която да установи кои служители в МВР полагат нощен труд и работят на празници, включва ли се този специфичен труд в основното или допълнителното възнаграждение на държавните служители от МВР и по какъв начин са компенсирани.
Страница 43

Позицията на упълномощения представител на МВР беше, че нощният труд не е вреден и не трябва да се компенсира полагането му. В допълнение той обвърза неплащането на нощен труд, труда по време на празници и времето на разположение, със заплащането за специфични дейности и специфични условия на труд. Той не успя да обясни каква е разликата между заплащането, което служителите получават за длъжността, която заемат и заплащането за специфични дейности.

Двете страни - СФСМВР и МВР, са единодушни, че в момента, служителите в МВР работят през нощта, в празнични дни и са на разположение, но мотивите на МВР да отказва заплащането на този труд останаха неясни.

Следващото заседание ще бъде на 28 септември 2012г., което ще бъде последно преди официалното становище на КЗД и на него ще присъстват лицата изготвили назначената експертиза.
 
Бюлетини
1-во Издание
2-ро Издание
3-то Издание
4-то Издание
 
 
© 2009-2018 СФСМВР. Всички права запазени.